Een traject bij IKKE, praktijk voor leer- en gedragsproblemen bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelding

Een kleurrijke kapstok Na aanmelding nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek. Er zal gezocht worden naar een goede afstemming tussen ouders, school en begeleider.

Stap 2: Onderzoek

Er kan sprake zijn van leer- of gedragsproblemen of van een vermenging van beide. Afhankelijk van de vraagstelling wordt gekozen voor een onderzoeksopzet. Indien al eerder bij uw kind een psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen is het mogelijk dat wij het hulpplan hierop laten aansluiten. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij een psycho diagnostisch onderzoek verrichten. Handelingsgerichte diagnostiek betekent dat het onderzoek iets moet opleveren voor het kind, zijn ouders en de school. Dit kan bijvoorbeeld een intelligentie onderzoek en/ of een sociaal emotioneel onderzoek zijn. 

Stap 3: Opstellen van een handelingsplan en/of geven van advies

Leuke details Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld worden er concrete aanbevelingen en adviezen gegeven. Hiermee kunnen ouders en school zelf aan de slag. Daarnaast kan er voor gekozen worden om een handelingsplan op te stellen. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we de komende weken gaan werken. Tevens worden in dit handelingsplan adviezen geformuleerd. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor begeleiding van 6-8 weken.

Stap 4: Begeleiding 

Tijdens de begeleiding staat het kind/ jongere centraal. Wij kiezen voor een begeleidingsvorm die aansluit bij de individuele behoeftes van het kind/ de jongere. Er is contact met de school over afstemming van de begeleiding. Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis geoefend wordt.

Bij begeleiding van gedragsproblemen bestaat de mogelijkheid van coaching binnen de thuissituatie.

Stap 5: Toetsing en evaluatie 

Na een afgesproken begeleidingsperiode zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen vorderingen en eventuele aanpassingen met u besproken worden.

Aan de hand van dit gesprek wordt, in overleg, een besluit genomen omtrent de voortzetting van de begeleiding. Gesprekken over tussentijdse evaluaties kunnen in overleg met u gepland worden. Regelmatig contact en goede afstemming tussen ouders, school en begeleider is van wezenlijk belang voor de behandeling van uw kind.